Om offentlighetsprincipen
2016-04-13
På grund av offentlighetsprincipen så kan inte en myndighet garantera anonymitet till sina visselblåsare, därför rekommenderar ESV (Ekonomistyrningsverket) att man inrättar en visslarfunktion med en extern aktör. Ekonomistyrningsverket skriver i sin vägledning "Oegentligheter och intern styrning och kontroll"; "En annan metod för att upptäcka oegentligheter är att myndigheten inrättar en så kallad visslarfunktion. Avsikten med en sådan funktion är att anställda eller externa informatörer anonymt ska kunna rapportera in misstankar om oegentligheter utan att behöva oroa sig för repressalier. I Sverige har vi offentlighetsprincipen som innebär att myndigheters handlingar är tillgängliga för allmänheten. Huvudregeln är att alla handlingar som är upprättade hos myndigheten eller som har inkommit till myndigheten är allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga utom när informationen omfattas av sekretess. För att en handling ska omfattas av sekretess krävs lagstöd. På grund av detta är det inte möjligt för en myndighet att lova en uppgiftslämnare anonymitet. För att skydda uppgiftslämnaren finns det en lösning som innebär att anmälningarna lämnas till ett privat företag som bedömer och anonymiserar tipsen innan de vidarebefordras till myndigheten.40 41Det är en form av köpt tjänst som innebär att det är resultatet, analysen, som myndigheten köper och inte leverantörens insamlade information. För myndigheter som inte har en extern visslarfunktion är det viktigt att myndigheten har informerat sina anställda om vart de ska vända sig om de har en misstanke om oegentlighet. Det är inte tillräckligt att enbart hänvisa till närmaste chef utan det måste även gå att vända sig till någon utanför den egna avdelningen när ärendet är känsligt."